Regulamin konkursu

PROMOCJA „TU SIĘ DZIEJE HISTORIA”REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej  organizowanej pod nazwą „Tu się dzieje historia” (dalej: „Promocja”)
2. Organizatorem Promocji jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: WAGO lub Organizator. 
3. Promocja zostanie przeprowadzona w Internecie, na stronie www.elektrobohater.pl, w dniach 01.04-31.21.2019 r. 
4. Promocja może zostać zakończona przez upływem terminu określonego w ust. 3 w przypadku wyczerpania puli Zestawów Elektrobohatera. 

II. Uczestnicy Promocji

1.Wziąć udział w Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
b)    nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o. 
c)    nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o.

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.

III. Zasady udziału w Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji, konieczne jest:
a) zgłoszenie na stronie internetowej www.elektrobohater.pl Pracy wykonanej dowolnie wybranej przez Uczestnika formie (na przykład zdjęcie, prezentacja, utwór), zwanej dalej „Praca”, tematem której jest opowiedzenie o swojej pracy związanej z elektryką. Praca nie musi zawierać produktów marki WAGO, 
b) wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza rejestracyjnego. 
2. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator udostępni Uczestnikowi możliwość udostępniania Pracy na stronie profilu Uczestnika na portalu Facebook.
3. Wysyłając Prace i akceptując regulamin Promocji, Uczestnik Promocji oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie, oraz prac naruszających dobra osobiste Organizatora.
4. Wysyłając Pracę i uzupełniając formularz rejestracyjny ( w tym podając adres do wysyłki) Uczestnik może wyrazić chęć otrzymania Zestawu Elektrobohatera. 
5.  Zestaw Elektrobohatera zostanie przesłany do Uczestnika na koszt WAGO na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 10 dni roboczych od wypełnienia formularza rejestracyjnego. Wysyłka Zestawu Elektrobohatera możliwa jest tylko na terenie Polski. 
6.  Zestaw Elektrobohatera nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, oraz nie może być przekazane innej osobie.  

IV. Dane osobowe uczestników Promocji

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, Ponadto dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu udokumentowania Promocji i wydania Zestawów Elektrobohatera. 
2.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Promocji. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania Przeprowadzonej Promocji i wydania Zestawów Elektrobohatera - podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. 
4.  Warunkiem wydania Zestawu Elektrobohatera jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WAGO Elwag  moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres email  oraz ich udostępnienie WAGO Elwag w celu wydania wydania Zestawu Elektrobohatera”.
5.  Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Zestawu Elektrobohatera. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia listy Uczestników Promocji. 
7.  Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, Uczestnikom przysługuje: 
a)  prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
b)  prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji przez Uczestnika. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania Promocji i wydania Zestawów Elektrobohatera. 
8.  Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com.
9.  Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie tej zgody przez czas nieokreślony, chyba, że uprzednio udzielona zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie, bez jakiegokolwiek wpływu dla Uczestnika Promocji. 
 
V. Prawa autorskie

1.  Zgłoszenie Pracy do Promocji jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tej Pracy na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do Prac złożonych w przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: 
a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
2. Prace mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych. 
3.  Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do Pracy, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji. 
4.  Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu. 
5.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji. 
6.  Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji. 

VI. Reklamacje

1.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją.
2.  Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji sprawować będzie Organizator. 
3.  Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Promocji, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.
4.  Organizator rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
5.  Postanowienia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Postanowienia końcowe
 

1.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Promocji Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
2.  Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest do pobrania na stronie elektrobohater.pl pod adresem www.elektrobohater.pl/regulamin. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go wskazanych powyżej stronach internetowych. 
3.  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4.  Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).