Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Szafa gra z  TOPJOB® S”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szafa gra z  TOPJOB® S” (dalej: „Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: WAGO lub Organizator. Organizator jest wydającym nagrody w konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, nas stronie www.elektrobohater.pl, w dniach 2.07 - 24.07 2020 roku.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o.

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)zgłoszenie na stronie internetowej www.elektrobohater.pl Pracy Konkursowej wykonanej dowolnie wybranej przez Uczestnika formie (na przykład zdjęcie, prezentacja, utwór), zwanej dalej „Praca konkursowa”, tematem której jest opowiedzenie o swoich doświadczeniach związanych z pracą ze złączkami listwowymi TOPJOB® S.

b)wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza  rejestracyjnego.

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia więcej niż jednej pracy konkursowej.  

3. Po dokonaniu zgłoszenia Organizator udostępni Uczestnikowi możliwość udostępniania Pracy konkursowej na stronie profilu Uczestnika na portalu Facebook w celu zebrania jak największej ilości „polubieni”.

4 Wysyłając Prace konkursowe  i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie, oraz prac naruszających dobra osobiste Organizatora.

5. Wysyłając Pracę konkursową i uzupełniając formularz rejestracyjny Uczestnik może wyrazić chęć otrzymania narzędzia montażowego. Do otrzymania narzędzia konieczne jest wskazanie adresu do wysyłki.

IV. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) tulejkownica (206-1204) o wartości 780 zł oraz ściągacz do izolacji (206-1442) o wartości 170 zł dla osoby, której zgłoszenie otrzyma największą liczbę polubień swoich Prac konkursowych na serwisie www.elektrobohater.pl.

b) zestaw startowy złączek TOPJOB® S o wartości 250 zł dla 3 osób wytypowanych przez Komisję Konkursową w kategorii : rozdzielnica mieszkaniowa, rozdzielnica przemysłowa, szafa sterownicza.

2. Konkurs ma charakter rankingowy. Zwycięzcami konkursu zostaną 4 osoby.

3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany w kategoriach:

a) 1 osoba które otrzyma najwięcej głosów internautów do zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej na portalu www.elektrobohater.pl otrzyma nagrody rzeczowe w postaci tulejkownicy oraz ściągacza do izolacji

b) 1 osoba, której praca zostanie wybrana w kategorii rozdzielnia mieszkaniowa otrzyma nagrodę w postaci zestawu złączek TOPJOB® S.

c) 1 osoba, której praca zostanie wybrana w kategorii rozdzielnia przemysłowa otrzyma nagrodę w postaci zestawu złączek TOPJOB® S.

d) 1 osoba, której praca zostanie wybrana w kategorii szafa sterownicza otrzyma nagrodę w postaci zestawu złączek TOPJOB® S.

4. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech pracowników Organizatora oraz serwisu EPN. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu w kategorii wskazanej w ust. 3 lit. b, c, d.

c) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać nagrodę wyłącznie w jednej kategorii.  W przypadku otrzymania nagrody w obu kategoriach, Uczestnik w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o nagrodzie poinformuje Organizatora o wyborze jednej z nagród i rezygnacji z drugiej. W kategorii w której Uczestnik zrezygnował z nagrody, Laureatem staje się kolejna osoba w rankingu.  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej Uczestnik może otrzymać nagrodę wyłącznie za pracę za którą otrzymał najwyższe miejsce w rankingu.

6. Wraz z nagrodami opisanymi w pkt 1 powyżej, laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.

7. Dzień 27.07.2020 będzie dniem podsumowania Konkursu.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu konkursowym do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia konkursu.

9. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody w odpowiedzi na powiadomienie wysłane drogą mailową, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody na adres email:wago.pl@wago.com

10 Nagroda wskazana w pkt 1 lit. a-d zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy WAGO pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

11. Podsumowanie wyników konkursu i informacja o otrzymaniu nagród zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Facebook WAGO.

12. Laureaci konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie ich zgłoszeń konkursowych oraz danych osobowych na oficjalnym profilu Facebook WAGO  w celu ogłoszenia wyników konkursu.

13. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, nie może być przekazana przez laureata innej osobie.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem nagród laureatom.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika i Laureata. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

4. W celu umożliwienia wydania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych laureat zobowiązany jest przesłać wiadomość zwrotną na zawierającą jego zgodę na niniejszy Regulamin oraz na udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel. kontaktowego. Treść zgody, jaka powinna być dołączona w wiadomości Uczestnika: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WAGO Elwag  moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres email  oraz ich udostępnienie WAGO Elwag w celu wydania Nagrody”.


5. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków wskazanych w pkt powyżej, laureat traci prawo do nagrody. Uczestnikom Konkursu i laureatom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia ostatecznej listy Laureatów Konkursu, a dane osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej.

7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom i laureatom przysługuje:

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją z Nagrody przez Laureata. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom.

8. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com.

9. Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie tej zgody przez czas nieokreślony, chyba, że uprzednio udzielona zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie, bez jakiegokolwiek wpływu dla Uczestnika Konkursu.

VII. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem Konkursu.

2. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Konkursu, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.

4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa autorskie

1. Zgłoszenie propozycji do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tej propozycji na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do propozycji złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Propozycje mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.

3. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do propozycji, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji.

4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji.

6. Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji.

 IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest do pobrania na stronie elektrobohater.pl pod adresem www.elektrobohater.pl/regulamin. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go wskazanych powyżej stronach internetowych.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).