Regulaminy

Regulamin konkursu „Tu się dzieje historia!”

Regulamin serwisu „Twój profil Elektrobohatera”

 

Regulamin konkursu „Tu się dzieje historia!”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tu się dzieje historia!” (dalej: „Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: WAGO lub Organizator. Organizator jest wydającym nagrody w konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów konkursu związane z wręczeniem im nagród w tym konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, nas stronie www.elektrobohater.pl, w dniach 20.06 – 20.07 2023 roku.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o.

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. zgłoszenie na stronie internetowej www.elektrobohater.pl Pracy Konkursowej wykonanej w dowolnie wybranej przez Uczestnika formie (na przykład zdjęcie, prezentacja, utwór), zwanej dalej „Praca konkursowa”, tematem której jest opowiedzenie o swojej pracy związanej z elektryką. Praca konkursowa nie musi zawierać produktów marki WAGO,

b. wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza rejestracyjnego.

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej.  

3.  Po dokonaniu zgłoszenia Organizator udostępni Pracę konkursową Uczestnika na stronie internetowej www.elektrobohater.pl, w celu zebrania jak największej ilości głosów internautów.

4. Wysyłając Prace konkursowe  i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie, a także prac naruszających dobra osobiste Organizatora.

5. Wysyłając Pracę konkursową i uzupełniając formularz rejestracyjny Uczestnik może wyrazić chęć otrzymania Zestawu Elektrobohatera. Do otrzymania Zestawu Elektrobohatera konieczne jest wskazanie adresu do wysyłki. W skład zestawu startowego wchodzi wzorzec złączki 2773 inline, oraz klocki playmobile.

IV. Nagrody

1. Konkurs ma charakter rankingowy. Łącznie do wygrania są 4 Nagrody główne. Ponadto Uczestnicy mogą rywalizować o dodatkowe Nagrody tygodnia.

2. Nagrodami w konkursie są:

a. Nagrody główne: 4 skrzynki L-Boxx 887-928 o wartości 900 zł/szt.

a. 2 osoby, które zdobędą najwięcej głosów internautów do zgłoszonej przez siebie Pracy konkursowej na portalu www.elektrobohater.pl otrzymają nagrody rzeczowe w postaci skrzynki L-Boxx 887-928.

b. 2 osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako cechujące się największą pomysłowością, kreatywnością i przekazem pasującym do tematu Konkursu, otrzyma nagrody w postaci skrzynki L-Boxx 887-928

3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech pracowników Organizatora oraz serwisu Eelektrykapradnietyka.pl. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu w kategorii wskazanej w ust. 3 lit. b.

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

4. Jeden Uczestnik może otrzymać Nagrodę główną wyłącznie w jednej kategorii.  W przypadku otrzymania Nagrody głównej w obu kategoriach, Uczestnik w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o nagrodzie poinformuje Organizatora o wyborze jednej z nagród i rezygnacji z drugiej. W kategorii w której Uczestnik zrezygnował z nagrody, Laureatem staje się kolejna osoba w rankingu.  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej Uczestnik może otrzymać nagrodę wyłącznie za pracę za którą otrzymał najwyższe miejsce w rankingu.

8. Wraz z nagrodami opisanymi w pkt 1 powyżej, Laureat konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.

9. Dzień 10.07.2023 będzie dniem podsumowania Konkursu.

10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu konkursowym do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

11. Aby otrzymać nagrodę, Laureat musi przesłać dane adresowe niezbędne do przesłania Nagrody w odpowiedzi na powiadomienie wysłane drogą mailową, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody na adres email:wago.pl@wago.com

12. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów konkursu na koszt WAGO pod adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

13. Podsumowanie wyników Konkursu i informacja o otrzymaniu nagród zostanie opublikowana na oficjalnym profilu Facebook WAGO.

14. Laureaci konkursu poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie ich zgłoszeń konkursowych oraz danych osobowych na oficjalnym profilu Facebook WAGO  w celu ogłoszenia wyników Konkursu.

15. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, nie może być przekazana przez Laureata innej osobie.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane będą przetwarzane przez Organizatora także w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania Nagród, oraz w celu ochrony praw administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) którym jest umożliwienie przeprowadzenia Konkursu oraz umożliwienia Uczestnikom wzięcia w nim udziału, przekazanie informacji o Nagrodach oraz archiwizację dokumentów a także w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto dane będą przetwarzane w celu udokumentowania wyników Konkursu na podstawie przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i rozliczenia Konkursu a także powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu ustalenia ostatecznej listy Laureatów Konkursu, a dane osobowe Laureatów - przez wymagany przez przepisy okres przechowywania dokumentacji księgowej.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być następujące podmioty: firmy kurierskie w zakresie przesłania Nagród a także podmioty dostarczające i zapewniające obsługę serwisową systemów informatycznych służących do przetwarzania tych danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, uczestnikom i laureatom przysługuje:

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika i odpowiednio rezygnacją z Nagrody przez Laureata. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Konkursu i wydania nagród, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem Nagród laureatom.

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com.

VII. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozstrzygnięciem Konkursu.

2. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wago.pl@wago.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nick), nazwę Konkursu, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.

4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Prawa autorskie

1. Zgłoszenie propozycji do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do tej propozycji na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Prawa autorskie do propozycji złożonych w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Propozycje mogą w szczególności zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, na facebook-u i w innych mediach społecznościowych, w wydawnictwach reklamowych, na plakatach lub bilbordach oraz mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób w celach reklamowych, marketingowych.

3. Uczestnik udziela nieodwołalnej, bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do propozycji, dokonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian propozycji oraz upoważnia Organizatora, do udzielenia innym, wybranym dowolnie przez Organizatora podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do propozycji.

4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do propozycji i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw do wykorzystania propozycji w sposób wyżej opisany. Możliwość wygrania przez Uczestnika nagrody rekompensuje jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw związanych z autorstwem propozycji.

6. Uczestnicy zapewniają, że propozycje powstałe w ramach niniejszej Umowy nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich a Uczestnikowi będą przysługiwać autorskie prawa do tych propozycji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w konkursie informując o tym Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Regulamin udostępniony jest do pobrania na stronie elektrobohater.pl pod adresem www.elektrobohater.pl/elektrobohater/kontent/regulamin-konkursu. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go wskazanych powyżej stronach internetowych.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

Powrót na górę strony

 

 

Regulamin serwisu „Twój profil Elektrobohatera”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulamin) określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu informatycznego strony internetowej www.elektrobohater.pl (dalej zwany: Serwis) a także warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Usługodawcą jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 PLN (dalej zwana: Usługodawca)

3. Użytkownikiem Serwisu może być każdy podmiot, który:

a. prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski,

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, w szczególności: Instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, instalacji fotowoltaicznych, prefabrykacji szaf rozdzielczych, systemów alarmowych, domofonów i monitoringu, systemów „smart home”, integracji systemów automatyki,

d. dokona rejestracji w Serwisie.

II. Rodzaje i zakres usług

1. Głównym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi utworzenia dedykowanej strony zawierającej wprowadzone przez niego treści oraz udostępnienie linku do tej strony, który pozwoli na prezentowanie wprowadzonych treści osobom trzecim.

2. Usługodawca na zasadach określonych Regulaminem świadczy następujące usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w Serwisie (dalej zwane: Usługi):

a. udostępnienie możliwości założenia profilu Elektrobohatera w Serwisie, który będzie dedykowaną stroną z nazwą Użytkownika oraz przesłanymi przez niego informacjami i materiałami graficznymi (dalej zwany: Profil),

b. wygenerowanie i przekazanie spersonalizowanego linku do Profilu, który umożliwi przesyłanie przez Użytkownika linku do Profilu osobom trzecim.

c. umożliwienie modyfikowania Profilu po dokonaniu rejestracji.

3. Po dokonaniu rejestracji Profil jest widoczny jedynie dla tych osób, które dysponują spersonalizowanym linkiem do Profilu. O udostepnieniu linku osobom trzecim decyduje każdorazowo Użytkownik.

4. Wskazane w ust. 1 Usługi będą świadczone przez Usługodawcę wobec Użytkowników nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w formie zmiany Regulaminu.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz rejestracja

1. W celu rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych, która umożliwia przeglądanie stron internetowych.

2. Aby dokonać rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.elektrobohater.pl oraz potwierdzenia założenia Profilu poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.

3. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

4. Rejestracja w Serwisie równoznaczna jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług w związku z dokonywaniem prac konserwacyjno-modernizacyjnych Serwisu.

6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil.

7. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian w Profilu. Zmiany dokonywane są poprzez zalogowanie się do Profilu, wprowadzenie modyfikacji oraz ich zatwierdzenie. Zmiany będą widoczne w terminie najpóźniej po 5 dniach roboczych od ich wprowadzenia.

IV. Zasady tworzenia Profilu

1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie podaje następujące informacje:

a. nazwa firmy

b. imię i nazwisko

c. adres prowadzenia działalności

d. dane kontaktowe w postaci nr telefonu oraz adresu e-mail

e. dane o swojej stronie internetowej

f. krótka informacja o firmie

g. wykaz najczęściej realizowanych zleceń

h. ukończone szkolenia kursy i uprawnienia

i. zdjęcie profilowe

2. Użytkownik ma możliwość opcjonalnie zamieszczenia materiałów graficznych w postaci zdjęć przedstawiających dotychczasowe realizacje wykonane przez Użytkownika.

3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala hasło dostępu do Profilu, które będzie umożliwiać zalogowanie się do Profilu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Dostęp do Profilu może mieć jedynie Użytkownik.

4. Użytkownik loguje się do Profilu poprzez podanie adresu e-mail, wskazanego podczas rejestracji oraz ustanowionego hasła.

V. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z należytą starannością. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług w przypadku gdy przyczyną przerwy są zjawiska siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia bądź połączenie zdarzeń i okoliczności, nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, bądź też niemożliwych do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, zjawiska atmosferyczne i działanie sił przyrody, epidemie, katastrofy, pożary, strajki, zamieszki, embarga, itp.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu ograniczona jest do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Usługodawcy. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści Użytkownika. Wskazane ograniczenie nie ma zastosowania dla Użytkowników, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą a świadczone Usługi nie mają dla nich charakteru zawodowego.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu. Ponadto w związku z tym, że Usługobiorca nie będzie stroną ewentualnych umów, które będą zawierane pomiędzy Użytkownikiem a odbiorcami Profilu, odpowiedzialność Usługobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów zostaje wyłączona.

4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności nie będzie używać obraźliwych oznaczeń, a także treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz prawa autorskie oraz treści zawierających nieprawdziwe informacje.

VI Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Usług wskazanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, którym jest ochrona praw Usługodawcy, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Ponadto w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub obrony przed takimi roszczeniami.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być następujące podmioty dostarczające i zapewniające obsługę serwisową systemów informatycznych służących do przetwarzania tych danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com.

10. Do plików cookie użytych w Serwisie zastosowanie mają postanowienia Informacje w sprawie polityki prywatności dostępne na stronie https://www.wago.com/pl/cookie-guidelines.

VII. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z świadczeniem Usług przez Usługodawcę w formie pisemnej na wskazany adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Aleksander.Czech@wago.com.

2. Użytkownik zobowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu zdarzenia objętego reklamacją. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W treści reklamacji Użytkownik zamieszcza swoje dane, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Użytkownika w tym rozstrzygnięcie jakiego oczekuje od Usługodawcy.

4. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa

VIII. Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownik oświadcza, że umieszczone przez niego treści w Profilu, które będą stanowić utwory w myśl obowiązujących przepisów prawa i tym samym będą objęte ochroną prawną (dalej zwane: Utwory) mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w celu realizacji Usług wskazanych w Regulaminie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Utworów na poniższych polach eksploatacji:

a.  utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w szczególności w celu prawidłowego utworzenia Profilu,

b. dokonywanie zmian i modyfikacji Utworów w celu dostosowania ich do prawidłowego funkcjonowania Profilu,

c. archiwizacja Utworów dowolną techniką.

2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do umieszczenia wprowadzonych przez siebie Utworów w Profilu a wprowadzone treści nie naruszają praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik oświadcza, że może przenieść wskazane w ust. 1 uprawnienia na rzecz Usługodawcy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2021r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie umieszczona w Serwisie oraz przesłana w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich przekazania Użytkownikom.

3. Usługodawca ma możliwość usunięcia Profilu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

4. Użytkownik w dowolnym momencie może bez podania przyczyny zrezygnować z świadczonych Usług i usunąć swój Profil z Serwisu poprzez wysłanie wniosku na adres: Aleksander.Czech@wago.com.

5. Każdy z Użytkowników może zapoznać się z Regulaminem, które jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej pobranie jego treści i następnie utrwalenie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w treści Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Powrót na górę strony